ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2555-2 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา PHY 121 ฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ และเวกเตอร์ ผศ. เสมา สอนประสม 39,600