ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2555-3 ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของผู้สอนและผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และการให้บริการสังคมในรายวิชา RSU101 ธรรมาธิปไตย ของมหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์ 38,800