ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร
ตย.การเขียนแบบฟอร์มขอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (โครงการวิจัยทั่วไป)
ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยสื่อการสอน (E-learning)
แบบตรวจสอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้วยตนเอง
จรรยาบรรณนักวิจัย
คู่มือการเขียนโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มปกงานวิจัย
ศสพ.RS1-1 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ
ศสพ.RS1-2 สัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยฯ
ศสพ.RS1-3 แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัยฯ
ศสพ.RS1-4: แบบส่งรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ์
ศสพ.RS1-5 ข้อแนะนำในการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ สรุปย่องานวิจัย และวิธีการเขียนบทความวิจัย
ศสพ.RS1-6.1 แบบคำรับรองตรวจสอบคุณภาพ Scrip & Storyboard
ศสพ.RS1-6.2 แบบคำรับรองตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของ Courseware E-Learning
ศสพ.RS1-6.2 แบบคำรับรองการตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของ E-book
ศสพ.RS1-6.3 แบบประเมินการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสื่อ E-Learning / E-book
ศสพ.RS1-7 แบบคำรับรองตรวจสอบคุณภาพโดยที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ศสพ.RS1-8 แบบคำรับรองการตรวจ Abstract
ศสพ.RS1-10 แบบติดตามผลหลังสิ้นสุดการวิจัย
ศสพ.RS1-11 แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal)
ศสพ.RS1-12 แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
ศสพ.RS1-13 เอกสารรายงานค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนทุนวิจัย
ศสพ.RS1-14 เอกสารขอยกเลิกทุนวิจัย
ศสพ. RS1-15 รายละเอียดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (ภายนอก)
แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน
ตัวอย่างโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (รอบพิเศษ)
เกณฑ์การยื่นข้อเสนองบประมาณทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (รอบพิเศษ)
ศสพ.RS1-11 แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) (รอบพิเศษ)
14 วิธีการสอนสำหรับครูมืออาชีพ