ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา
2551
2
42,800 บาท
คณะบริหารธุรกิจ