ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ข้อมูลทุนวิจัย

พัฒนาเจตคติโดยกิจกรรมกลุ่ม สำหรับนักศึกษาในรายวิชา COM 211 กฎหมาย และจริยธรรมสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2547
1
10,200 บาท
คณะนิเทศศาสตร์