ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ข้อมูลทุนวิจัย

เกณฑ์การประเมินคุณค่าผลงานภาพถ่ายเชิงวารสารศาสตร์ของ นักศึกษาในมุมมองของผู้เรียนการถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์
2547
1
9,000 บาท
คณะนิเทศศาสตร์