ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการทำปริญญานิพนธ์โดยใช้ชุด การเรียนรู้ด้วยตนเอง
2552
2
11,800 บาท
คณะนิเทศศาสตร์