ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ข้อมูลทุนวิจัย

ผลของกระบวนการเรียนการสอนและการบูรณการในสถาบันต่อความเป็นวิชาชีพเภสัชและภาวะผู้นำของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
2548
2
31,000 บาท
คณะเภสัชศาสตร์