ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ข้อมูลทุนวิจัย

ทัศนคติของนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารการตลาดที่มีต่อ รายวิชา IMC 493 การฝึกงานภายนอก
2554
2
16,200 บาท
คณะนิเทศศาสตร์