ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ข้อมูลทุนวิจัย

ศึกษารูปแบบและวิธีการสอนที่สัมฤทธิ์ผลของอาจารย์ผู้สอนรายวิชา COM317 การวิจัยการสื่อสาร
2553
3
8,500 บาท
คณะนิเทศศาสตร์