ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ข้อมูลทุนวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชา IMC111 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
2553
2
11,100 บาท
คณะนิเทศศาสตร์