ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ข้อมูลทุนวิจัย

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วิธีการเขียนบทวิทยุประเภทรายการนานาทัศนะ โดยใช้ใบความรู้ รายวิชา RTV221 การเขียนและสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียง
2553
2
11,600 บาท
คณะนิเทศศาสตร์