ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


งานประกันคุณภาพ

ระบบเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  1. ฐานข้อมูลเอกสารอ้างอิงสำหรับงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยรังสิต
  2. ฐานข้อมูลเอกสารอ้างอิงสำหรับงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยรังสิต
  3. ฐานข้อมูลเอกสารอ้างอิงสำหรับงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ข้อมูลส่วนกลางตามตัวบ่งชี้สกอ. ที่ศสพ.รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2560

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์ฝ่ายวิชาการ 2560 - 2564 634
รายงานการบริหารความเสี่ยงและการความคุมภายใน ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 42
มรส.ศสพ.5.5.1.5.001 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ 77
มรส.ศสพ.5.5.1.5.002 แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564 91
มรส.ศสพ.5.5.1.5.003 รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้และคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ 78
มรส.ศสพ.5.5.1.5.004 แผนสนับสนุนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564 80
มรส.ศสพ.5.5.1.5.005 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะวิชา 88
มรส.ศสพ.5.5.1.5.006 เอกสารโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ 91
มรส.ศสพ.5.5.1.5.007 คู่มือการสร้างความรู้ด้วยการบวนการแบ่งปันความรู้และการถอดความรู้ ประสบการณ์ความรู้ 115
มรส.ศสพ.5.5.1.5.008 เว็บไซต์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต 58
มรส.ศสพ.5.5.1.5.009 ตารางรายละเอียดการส่งผลงานการจัดการความรู้ของคณะวิชาต่าง ๆ ปีการศึกษา 2560 78
มรส.ศสพ.5.5.1.5.010 เอกสารแจ้งให้คณะวิชาจัดส่งผลงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 70
มรส.ศสพ.5.5.1.5.011 รายงานผลการดำเนินการตามแผนสนับสนุนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 77
มรส.ศสพ.5.5.1.5.012 ข้อมูลการนำแนวทางการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ปฏิบัติจริง 114