ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


ฐานข้อมูลโครงการฝึกอบรม/สัมนา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม"

 

หลักการและเหตุผล
          การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา นอกจากจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับการหล่อหลอมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในด้านคุณคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาแบบองค์รวมทั้งกายและใจ อันเป็นไปตามสาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ที่ระบุว่า......การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข......  ทั้งนี้ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีครูต้นแบบที่ดี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความดีในระดับมากพอที่จะเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกศิษย์ ทั้งในด้านการคิด การพูด และการกระทำต่างๆ 
          มหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งภายในสถาบันและจากสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภายนอก ให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งในเชิงวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้ง เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจะได้รวมพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศีลธรรมอันดี สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ใช้ปัญญา ความรู้ ความสามารถ บนพื้นฐานแนวคิดและการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องดีงาม นอกจากนั้น ยังมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2550-2554 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมฯ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะทางวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการผลักดันมหาวิทยาลัยรังสิตให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม และเป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบในการสร้างสรรค์สังคมธรรมาธิปไตย 
          ฝ่ายวิชาการโดยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน จึงร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และชมรมครูรักษ์วัฒนธรรมไทย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสนองตอบต่อความมุ่งหมายดังที่กล่าวมา
                         
วัตถุประสงค์
          1.เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ความเห็น และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
          2.เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ขั้นพื้นฐานแก่อาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา
          3.เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ในการพัฒนางานด้านการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมต่อไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และชมรมครูรักษ์วัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้จัดโครงการ
          คณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

กลุ่มเป้าหมาย  
จำนวน 100 คน
- อาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยรังสิต  จำนวน 50 คน 
- อาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  จำนวน 50 คน

รูปแบบการดำเนินงาน
          1.การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านการจัดการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม  เรื่อง  “ การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นคนเก่งและคนดีโดยการจัดการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ”
          2.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย ในหัวข้อ “เทคนิคและวิธีการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม” โดยแบ่งจัดผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ
          - กลุ่มที่ 1 กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และศิลปะและการออกแบบ
          - กลุ่มที่ 2 กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
          - กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยากร
          วิทยากรหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมสุดา ผู้พัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ผู้บรรยายพิเศษ เรื่อง “ การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นคนเก่งและคนดีโดยการจัดการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ”)

วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ 
          วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2552  เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง 706 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยรังสิต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          1.อาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ และมีเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวคิด ความเห็น และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้สอนท่านอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
          2.อาจารย์ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในรายวิชา อีกทั้งสามารถเป็นครูต้นแบบเพื่อการถ่ายทอดวิธีการให้กับอาจารย์ท่านอื่นต่อไป
          3.เกิดการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรังสิตกับอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาภายนอกอื่นๆ เพื่อประสานความร่วมมือกันในการพัฒนาการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
          4.มีการสร้างแหล่งรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ในการพัฒนางานด้านการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : ผู้เข้าร้วมโครงการทุกท่าน จะได้รับใบเกียรติบัตรจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต


วันที่ประกาศ: 29 กุมภาพันธ์ 2555, 10:40

ระยะเวลา
ต้องเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด
1)
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2009 เวลา 12:00 ถึง 12:00น.
รวมเวลา
0 นาที
สถานที่
อาคาร 1

# รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
1) วัฒนา ชยธวัช
2) กชมน อินทร์บัว
3) จิราลักษณ์ แก่นแท่น
4) เจษฎา อุดมพิทยาสรรพ์
5) สุขุม ตันประเวช
6) ยุพา เต็งวัฒนโชติ
7) จุฑารัตน์ เสรีวัตร
8) ประสาน ตั้งยืนยงวัฒนา
9) ภาวิณี เส็งสันต์
10) มณีกาญจน์ นภาแก้ว
11) ศุภกิตติ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์
คณะวิทยาศาสตร์
12) กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
13) เสมา สอนประสม
14) ทัศนีย์ ปัญจานนท์
15) สมเกียรติ แสงอุไร
16) ณิชกานต์ กลิ่นกุสุม
17) ปรียา อนุพงษ์องอาจ
18) ทิพย์วิภา เอื้อศิลามงคล
19) นิดสัน นนศิริ
20) ปิยะฉัตร บรรณสิทธิ์
21) รวมพร มณีโรจน์
22) วราภรณ์ โรจนศิริวงศ์
23) วัฒนา แซ่โหลว
24) ศิรินภัสร์ วนันท์หิรัญกุล
คณะบริหารธุรกิจ
25) สมหมาย จงจิตรนันท์
26) สุมาลี สว่าง
27) พงษ์ยุทธ กล้ายุทธ
28) อภิราม ทัฬหวิรุฬห์วงศ์
29) ลัดดาวรรณ์ มัณยานนท์
30) รุจาภา แพ่งเกษร
31) พิทยา คุณโอภาส
32) เฉลิมพร เย็นเยือก
คณะเศรษฐศาสตร์
33) พรรณี จรัมพร
34) ผการัตน์ จำปาน้อย
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
35) พัชรี คำธิตา
36) พิชญา เผือกขาว
37) อิสรา รำไพกุล
38) สมศักดิ์ เอื้ออัชฌาศัย
39) สินี สุขกรมใส
40) กิตติศักดิ์ ไตรพิพัฒพรชัย
41) ชนัฏตา สินธนพงศ์
42) ชนินทร รัตตสัมพันธ์
43) วรรณี เอกศิลป์
44) ดวงอาทิตย์ ศรีมูล
คณะศิลปศาสตร์
45) จิรพร รักษาพล
46) สุรางศรี วิเศษ
47) วิศรุต เลาะวิถี
48) พิมพ์จันทร์ สุวรรณาคร
49) สายใจ ทองเนียม
50) อดิศักดิ์ นุชมี
51) ศนิวาร วุฒฑกุล
สถาบันการบิน
52) สุนทร อารยะปรีชา
53) พินิจ ชาติไทย
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
54) ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด
55) อุกฤต เหล่าสิริพรวัฒนา
คณะศิลปะและการออกแบบ
56) ชนกมณฐ์ รักษาเกียรติ
57) ภัทร นิมมล
58) สิทธิพร ชาวเรือ
59) กฤตยา นรินทรางกูร ณ อยุธยา
60) ดนยา เชี่ยววัฒกี
61) ไพลิน โภคทวี
62) โลจนา มะโนทัย
63) วรวรรณ โอริส
64) ศิริเพ็ญ ธนานันทกิจ
65) สิรดา ศรีแก้ว
66) สุดวดี สุวรรณ
67) สุริยา ศรีสุภาพ
68) วัชรี ศรีวิชัย
69) ชินภัศร์ กันตะบุตร
70) ลัดดาวัลย์ สารพัฒน์
71) สุชีพ กรรณสูต
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
72) ชาติวัฒน์ ชาติกรกุล
คณะเทคนิคการแพทย์
73) กาญจนา สุริยะพรหม
74) วิมล ชอบชื่นชม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
75) รวินันท์ ประดิษฐ์แสงทอง
76) ศิริวรรณ วาสุกรี
77) วุฒิพงษ์ ชินศรี
78) วิไลลักษณ์ ตรีพืช
คณะนิเทศศาสตร์
79) ดวงทิพย์ เจริญรุกข์
80) สุชาติ เชษฐพันธ์
81) ณัฐพงษ์ หริรักษาพิทักษ์
82) ธนกฤต เฉิดจินดา
83) พรทิพย์ ประเสริฐยิ่งสุข
84) พรนภา แก้วลาย
85) มัติกร บุญคง
86) รพีวรรณ กลยณี
87) วาจวิมล เดชเกตุ
88) สุเมธ แสงมณี
89) สุรัตน์ ทองหรี่
90) บุปผา บุญสมสุข
91) ศศโสฬส จิตรวาณิชกุล
คณะศึกษาศาสตร์
92) ดลฤทัย บุญประสิทธิ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
93) ประเสริฐ ศักดิ์ธนากูล
94) สุพัตรา ราษฎร์ศิริ
95) ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์
สถาบันภาษาอังกฤษ
96) กาญจนา ชีวาสุขถาวร
97) ปรีติ ปิยภัทร์
98) สุกัญญา โพธิสิทธิ์
99) มาลี รุ่งไหรัญ
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
100) ปิ่นประภา ประวิตรสกล
101) ชัชชญา พีระธรณิศร์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(นนทบุรี)
102) ประนอม บุญนิธิประเสริฐ
103) ชลลดา ทวีคูณ
มหาวิทยาลัยเกริก
104) ดรุณี ชูประยูร
105) ศรัณพร ชวนเกริกกุล
106) ปราณี จิตรรัตนพงษ์
107) วิภาวี ตลึงจัตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
108) สมาพร ด้วงไกลถิ่น
109) เดชาบดินทร์ รัตน์ประภาภรณ์
110) พนมเทียน บุญส่งเสริมสุข
111) บัญจลักษณ์ หรี่ลักษณ์
112) สิทธิ รักถนอม
113) กฤษณ์ดินันท์ นวพงษ์ปวีน
114) ชุติมา น่วมจิตร์
115) รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี
116) วีระยุทธ์ นาคทิพย์
117) สุธิดา ชัยรุ่งเรือง
118) รัชตา ทนวิทูวัตร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
119) จันทร์เพ็ญ ตันสกุลอารี
120) จีรวุฒ ล้วนกลิ่นหอม
121) นิภาพรรณ รวยรื่น
122) วรรณสวัสดิ์ อุทัยพันธุ์
123) สุธิดา วัฒนชัย
124) อนุปมา ธูปแก้ว
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
125) ชัยศิริ สนิทพลกลาง
126) เนจมาภรณ์ รุ่งสาง
127) มนัสนันท์ นาคเกิด
128) วิโรจน์ พรวัฒนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
129) วินิดา เจียระนัย
โรงเรียนนายเรืออากาศ
130) พีระยุทธ สารตายน
131) จรูญ โพธิ์บุญ
132) บุญเลิศ อันดารา
133) ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
134) นิกร ชำนาญกุล
135) จันทร์เพ็ญ ปาละกุล
136) ประพิมพร เฉลิมอากาศ
137) อัชฌา แย้มเกษร
138) นเรศ สิริวรวุธ
139) พริมรตา จันทรโชติกุล
140) สายโศภิษฐ์ แย้มเกษร
วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
141) เฉลิมชัย วิรจน์วรรณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
142) เชื้อ นกอยู่
องค์กรอาสาสมัคร
143) อรุณรัตน์ เทพฉิม