ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน

ฐานข้อมูลทุนวิจัย

คำค้น จะค้นหาจาก ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย คำสำคัญ

ปี-เทอม หัวข้อ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ (บาท)
2552-3 รูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้เรียนพึงประสงค์ในรายวิชา COM317 การวิจัยการสื่อสาร ผศ. ฐิติ วิทยะสรณะ 8,600
2553-3 ศึกษารูปแบบและวิธีการสอนที่สัมฤทธิ์ผลของอาจารย์ผู้สอนรายวิชา COM317 การวิจัยการสื่อสาร ผศ. ฐิติ วิทยะสรณะ 8,500