เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร
ตย.การเขียนแบบฟอร์มขอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ตัวอย่างการเขียนแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย
แบบตรวจสอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้วยตนเอง
จรรยาบรรณนักวิจัย
คู่มือการเขียนโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มปกงานวิจัย
ศสพ.RS1-1 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยฯ
ศสพ.RS1-2 สัญญายืมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยฯ
ศสพ.RS1-3 แบบรายงานความก้าวหน้างานวิจัยฯ
ศสพ.RS1-4: แบบส่งรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ์
ศสพ.RS1-5 ข้อแนะนำในการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และสรุปย่องานวิจัย
ศสพ.RS1-6.1 แบบคำรับรองตรวจสอบคุณภาพ Scrip & Storyboard
ศสพ.RS1-6.2 แบบคำรับรองตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของ e-book
ศสพ.RS1-6.3 แบบประเมินการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสื่อ
ศสพ.RS1-7 แบบคำรับรองตรวจสอบคุณภาพโดยที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ศสพ.RS1-8 แบบคำรับรองการตรวจ Abstract
ศสพ.RS1-10 แบบติดตามผลหลังสิ้นสุดการวิจัย
ศสพ.RS1-11 แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ศสพ.RS1-12 แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
ศสพ.RS1-13 เอกสารรายงานค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนทุนวิจัย
ศสพ.RS1-14 เอกสารขอยกเลิกทุนวิจัย
แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน