ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน


งานประกันคุณภาพ

ระบบเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  1. ฐานข้อมูลเอกสารอ้างอิงสำหรับงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยรังสิต
  2. ฐานข้อมูลเอกสารอ้างอิงสำหรับงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยรังสิต
  3. ฐานข้อมูลเอกสารอ้างอิงสำหรับงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ข้อมูลส่วนกลางตามตัวบ่งชี้สกอ. ที่ศสพ.รับผิดชอบ ปีการศึกษา 2559

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ปี 2560-2564 52
มรส.ศสพ.อ5.5.1.5.001 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ 51
มรส.ศสพ.อ5.5.1.5.002 แผนแม่บทการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2555-2559 40
มรส.ศสพ.อ5.5.1.5.003 รายงานการประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้และคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ 35
มรส.ศสพ.อ5.5.1.5.004 แผนสนับสนุนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยรังสิต 29
มรส.ศสพ.อ5.5.1.5.005 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของคณะวิชา 45
มรส.ศสพ.อ5.5.1.5.006 เอกสารโครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ 38
มรส.ศสพ.อ5.5.1.5.007 คู่มือการสร้างความรู้ด้วยกระบวนการแบ่งปันความรู้และการถอดความรู้-ประสบการณ์การเรียนรู้ 34
มรส.ศสพ.อ5.5.1.5.008 เว็บไซต์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต 22
มรส.ศสพ.อ5.5.1.5.009 สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 131
มรส.ศสพ.อ5.5.1.5.010 รายงานผลการดำเนินการตามแผนสนับสนุนการจัดการความรู้ 140
มรส.ศสพ.อ5.5.1.5.011 สรุปการนำไปใช้ปฏิบัติงานจริง 140