Sidebar

4.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม_bachelor_of_fine_arts_program_in_industrial_design

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ Product design

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ Bachelor of Fine Arts Program in Product Design

คำอธิบายหลักสูตร มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาทางความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตามความสนใจเฉพาะบุคคล เน้นความรู้ความเข้าใจในทักษะวิชาชีพทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตโดยคำนึงถึงความงาม ประโยชน์ใช้สอย กระบวนการและกรรมวิธีการผลิตของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกประเภท เพื่อตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ เรียนรู้ทักษะทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ มีการเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างประสบการณ์ในงานที่หลากหลายและมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์

4.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม_bachelor_of_fine_arts_program_in_industrial_design.txt · Last modified: 2014/05/16 14:58 by artanddesign