User Tools

Site Tools


Sidebar

เน้นเนื้อหาเป็นสำคัญ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเนื้อหาเป็นสำคัญ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเนื้อหาเป็นสำคัญ (Content-centered teaching)หมายถึงการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการรอบรู้ครบถ้วนตามเนื้อหาเป็นสิ่งสำคัญ โครงสร้างรายวิชาจะไม่เปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้สอนหรือผู้เรียน

เน้นเนื้อหาเป็นสำคัญ.txt · Last modified: 2013/08/02 15:33 by adminisdc