User Tools

Site Tools


Sidebar

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(Student-centered teaching) หมายถึงการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ตามธรรมชาติและเติมเต็มความรู้ตามศักยภาพตนเอง ทั้งนี้เทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประกอบด้วย การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem-Based) , การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน(Project-Based) , การเรียนรู้แบบใช้ทักษะเป็นฐาน(Skill- Based) ,การเรียนรู้แบบใช้วิธีการสืบเสาะเป็นฐาน(Inquiry-Based), การเรียนรู้แบบใช้การคิดเห็นเป็นฐาน(Thinking-Based), การเรียนรู้แบบใช้วิธีกรอบความคิดเป็นฐาน(Concept-Based),การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มเป็นฐาน(Group Process-Based), การเรียนรู้แบบใช้วิธีการตั้งคำถามเป็นฐานQuestioning - Based, การเรียนรู้แบบใช้วิธีการอภิปรายเป็นฐาน(Debate-Based,การเรียนรู้แบบใช้วิธีการแสดงบทบาทเป็นฐาน (Role Playing-Based) , การเรียนรู้แบบใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน(Case-Based) และ การเรียนรู้แบบใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นฐาน(Self-Learning Module)

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.txt · Last modified: 2013/11/26 12:58 by adminisdc