User Tools

Site Tools


Sidebar

เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง(Instructor-centered teaching) หมายถึงการจัดการเรียนการสอนที่ผู้สอนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเนื้อหาและโครงสร้างรายวิชา และมีอำนาจในการจัดการเรียนการสอน ส่วนผู้เรียนเป็นผู้รับความรู้จากผู้สอน

เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง.txt · Last modified: 2013/08/02 15:33 by adminisdc