User Tools

Site Tools


Sidebar

หอศิลป์พัฒนา_patana_gallery

หอศิลป์พัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต

RSU Patana Gallery 

…มีคณะกรรมการจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิตอล คณะศิลปะและการออกแบบ ผุ็ทรงคุณวุฒิจากแขนงต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ ตัวแทนจากสื่อมวลชนและสำนักพิมพ์…..ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ชั้น 2 ซึ่งจะมีทั้งแหล่งรวมข้อมูลทางวิชาการเฉพาะงานออกแบบและงานสร้า้งสรรค์ิ รองรับการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างมาตรฐานระดับนานาชาติ ขออภัยในความไม่สะดวก…..หวังอย่างยิ่งจะมีโอกาสได้เป็นสถานที่จัดงาน

ระเบียบการขออนุญาตใช้สถานที่จัดแสดงนิทรรศการ หอศิลปพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต

สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์ หอศิลป์พัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัย/งานวิชาการ เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชนทั่วไป นอกจากนิทรรศการถาวรแล้ว ยังได้จัดสถานที่สาหรับการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ด้วยการให้ความร่วมมือกับผู้มีผลงาน และขออนุญาตเข้าจัดแสดงซึ่งได้กาหนดเป็นระเบียบปฏิบัติดังต่อไปนี้

ผู้ขออนุญาต

1. ลักษณะของผู้ขออนุญาตแบ่งออกเป็น 1.1 ศิลปิน 1.2 นักออกแบบ 1.2 สมาคมวิชาชีพ/ มูลนิธิ 1.2 คณะฯ / หน่วยงาน/ องค์กร

การนำเสนอผลงาน

2.ผู้ขออนุญาต ยื่นคาขออนุญาตใช้สถานที่จัดแสดงนิทรรศการในหอศิลป์พัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต และยื่นเสนอผลงานได้ตั้งแต่ วันที่………………………เดือน………………………ถึงวันที่………………………………เดือน……………………………..ของทุกปี

การพิจารณาผลงาน

3. ผลงานหรือโครงการใดๆที่ต้องการจัดแสดงต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินงาน หอศิลป ทุกครั้ง ซึ่งจะมีการประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานแสดงในเดือน…………. ของทุกปี

4. การพิจารณาคัดเลือกผลงาน เรียงลาดับความสาคัญดังนี้

- ผลงาน ( เสนอตัวอย่างผลงานที่จะจัดแสดง อย่างน้อย 30 % ) - ประวัติศิลปิน ประวัติการแสดงงาน และเกียรติประวัติที่ได้รับ - อื่นๆ เช่นโครงการ นโยบายหรือเอกสารรับรองจากสถานทูต หรือองค์กรระหว่างประเทศ ฯลฯ 5. หอศิลป ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทาผังการจัดแสดงตลอดทั้งปี

การแจ้งผลการพิจารณา

6.หอศิลป จะแจ้งผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการให้รับทราบภายใน 3 สัปดาห์หลังจากผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และผู้ได้รับอนุญาต จะต้องทาหนังสือตอบยืนยันให้ทราบ

7.ในกรณียืนยันการขอใช้สถานที่แล้ว หากไม่สามารถแสดงงานได้ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องแจ้งให้หอศิลป ทราบล่วงหน้า 2 เดือนก่อนถึงกาหนดจัดแสดงงาน มิฉะนั้นทางหอศิลป์ จะตัดสิทธิ์การขออนุญาตให้ใช้สถานที่จัดแสดงงาน พร้อมทั้งไม่คืนค่ามัดจาใดๆ

การเข้าใช้สถานที่จัดแสดงงาน

8. ระยะเวลาการขออนุญาตให้ใช้สถานที่ หมายรวมถึง เวลาติดตั้งงาน เวลาแสดงงาน และเวลาถอดถอนผลงาน

9. การขอใช้สถานที่หอศิลป จะต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

การติดตั้ง- ถอดถอนนิทรรศการ

10.หอศิลป จะไม่รับรับผิดชอบในการติดตั้ง – ถอดถอนนิทรรศการ แต่ผู้ได้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในขนย้ายของผลงานตลอดจนติดตั้งผลงานเอง และ ค่าเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ติดตั้ง(กรณีหากต้องการให้ทางหอศิลป์ติดตั้งผลงานให้ ต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงค่าติดตั้งผลงาน 3,000 บาท )

11.ยกเว้นผลงานที่มีเทคนิคในการติดตั้งเป็นพิเศษ โดยผู้ขออนุญาตต้องรับผิดชอบในการติดตั้งเอง

12.ผู้ได้รับอนุญาต ต้องจัดทาคานา เนื้อเรื่องของนิทรรศการ ประวัติศิลปิน จานวนรายการและภาพถ่ายของผลงาน ไม่น้อยกว่า 70 % พร้อมทั้งต้นฉบับบของหนังสือประกอบนิทรรศการ มอบให้หอศิลป ก่อนการเข้ามาติดตั้ง ไม่น้อยกว่า 2 เดือน

13.ผู้ได้รับอนุญาต ต้องนาผลงานทั้งหมดออกจากบริเวณหอศิลป หลังจากเวลาแสดงงานสิ้นสุดลง ภายใน 2 สัปดาห์ หากพ้นกาหนดหอศิลปะจะดาเนินการตามเห็นสมควรต่อไป

การจัดแสดงงานและการจำหน่ายผลงาน

14.ระยะเวลาการจัดแสดงงานของแต่ละนิทรรศการ ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์

15 .หากผู้ได้รับอนุญาตจัดแสดงผลงานหรือศิลปกรรมร่วมงานที่แตกกต่างไปจากการได้รับพิจารณาแล้วหอศิลป ขอสงวนสิทธิ์ในการยับยั้งการจัดแสดงงานนั้น และจะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดแสดงงานเป็นเวลา 2 ปี

16. ศิลปิน/หน่วยงาน/องค์กรที่นาผลงานมาจัดแสดงที่หอศิลปฯ จะต้องมอบเอกสารประกอบนิทรรศการ อาทิ สูจิบัตร /แผ่นพับ แก่สำนักงานหอศิลป์ จานวน 20 ชุด และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดจะต้องมีตราของสำนักงานหอศิลป์พัฒนา ติดอยู่ด้วย

17. อนุญาตให้จาหน่ายผลงาน และสิ่งของที่ระลึกเนื่องกับนิทรรศการได้ โดยให้สิ้นสุดตามระยะเวลาของการแสดงงานนั้น ๆ

18. การจาหน่ายผลงาน หนังสือ ของที่ระลึก และสิ่งอื่นใดในหอศิลป์ ผู้ได้รับอนุญาตต้องจ่ายเป็นค่าบารุงหอศิลป์ 20 % ของรายได้

19.เจ้าของนิทรรศการให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าและดูแลผลงานนิทรรศการและนาชมนิทรรศการตลอดจนเสร็จสิ้นนิทรรศการ (หรือให้ทางหอศิลป์เป็นผู้จัดการแต่ต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยงแก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการบริหารจัดการให้ โดยเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาคิดเป็นวันละ 250 บาท/วัน/คน/,เจ้าหน้าที่ 350 บาท/วัน/คน/เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดวันละ 550 บาท/วัน/คน)

เบ็ดเตล็ด 19. หากเกิดความเสียหายใดๆ แก่นิทรรศการในระหว่างการแสดงงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรืออุบัติเหตุก็ตาม หอศิลป์ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายนั้น

20. ในกรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางสถานศึกษา หรื่อในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาต ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดหรือระเบียบของหอศิลป์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกขออนุญาตใช้สถานที่ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งในการยกเลิกนั้น หอศิลป จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่ จะเกิดขึ้น

ข้อห้าม

21.ห้ามเจ้าของนิทรรศการใช้กระดาษกาวสองหน้าทุกประเภทติดลงไปในผนังติดตั้งผลงาน(อาจใช้กระดาษกาวย่น หรือ บลูแทกซ์,หรืออุปกรณ์ที่สามารถแกะออกได้ง่ายไม่ทาให้สีหรือผนังเสียหาย หากเสียหายเจ้าของนิทรรศการต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

หอศิลป์พัฒนา_patana_gallery.txt · Last modified: 2014/05/16 15:51 by artanddesign