User Tools

Site Tools


Sidebar

คณะศิลปะและการออกแบบ_มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะศิลปะและการออกแบบกับการจัดการความรู้

About RSU Art and Design Knowledge management

ประวัติและความเป็นมา

**คณะศิลปะและการออกแบบ Faculty of Art & Design**

http://www.rsu.ac.th/arts/2012/

   ปีพุทธศักราช 2530 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของงานศิลปะ จึงมีความประสงค์จะจัดตั้งคณะศิลปกรรมขึ้น ในมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อรองรับนักศึกษาที่มีความสนใจ

ในการเรียนศิลปะและเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา ของชาติ อีกแนวทางหนึ่งนอกเหนือจากสถาบันต่าง ๆ ของรัฐที่มีอยู่แล้ว จึงมอบหมายให้อาจารย์บัณจบ พลาวงศ์ จัดทำหลักสูตรคณะศิลปกรรมขึ้น ในมหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์บัณจบ จึงได้ติดต่อเชิญ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันต่าง ๆคือ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , ภาควิชาศิลปศึกษา คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจาก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง เข้าร่วมประชุมพิจารณาหลักสูตร

คณะศิลปกรรม (Faculty of Fine & Applied Arts) ซึ่งประกอบด้วย 2 ภาควิชา คือ 1. ภาควิชาวิจิตรศิลป์ (Fine Art) 2. ภาควิชาประยุกต์ศิลป์ (Applied Art)

โดยแบ่งเป็น 8 สาขาวิชา คือ จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และเครื่องเคลือบดินเผา

   ทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนได้ตังแต่ปีการศึกษา 2530 เป็นต้นมา ต่อมามหาวิทยาลัยรังสิตได้แต่งตั้งให้ อาจารย์บัณจบ พลาวงศ์ ดำรงตำแหน่งคณบดีกิติคุณ อาจารย์อำนวยวุฒิ สาระศาลิน ดำรงตำแหน่งเป็น คณบดี จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยรังสิตได้เปลี่ยนชื่อคณะศิลปกรรม (เดิม) เป็น คณะศิลปะและการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและเปิดสาขาใหม่ๆขึ้นเพื่อให้มีความทันสมัย ในองค์ความรู้ใหม่ที่เพิ่มขึ้น

ปัจจุบันคณะศิลปะและการออกแบบ เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี คือ

1.ศิลปภาพถ่าย (Bachelor of Fine Arts Program in Photography)

2.ออกแบบภายใน (Bachelor of Fine Arts Program in Interior Design)

3.ออกแบบนิเทศศิลป์ (Bachelor of Fine Arts Program in Visual Communication Design)

4.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Bachelor of Fine Arts Program in Industrial Design)

5.แฟชั่นดีไซน์ (Bachelor of Fine Arts Program in Fashion Design)

เปิดหลักสูตร พ.ศ.2544 เป็นแห่งแรกของไทยที่เน้นการเรียนการสอนด้านการออกแบบแฟชั่นและธุรกิจแฟชั่น

หลักสูตรระดับปริญญาโท มี 1 หลักสูตรคือ

1. สาขาวิชาการออกแบบ (Master of Fine Arts Program in Design)

วิสัยทัศน์

   คณะศิลปะและการออกแบบมีปณิธานแน่วแน่ ที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการทัดเทียมมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ ในด้านการออกแบบ

เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และจิตสำนึกที่ดีแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

อัตลักษณ์

   การสร้างวัฒนธรรม Crafting Culture

พันธกิจ

   คณะศิลปะและการออกแบบ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมเข้าใจบทบาทของนักออกแบบ สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตสำนึก

ของมนุษย์ในทางที่ดีขึ้น กระบวนการออกแบบและการวิจัยสามารถบูรณาการเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา โดยจะต้องตระหนักถึงความสำคัญ ของการทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อม และการสืบสานอัตลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรม สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในหลากหลายวัฒนธรรม เป็นผู้ที่มี คุณธรรม จริยธรรม และมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

หน่วยงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

http://pattanagallery.blogspot.com/

  • หอศิลป์รังสิต (Rangsit Gallery)

การจัดความรู้ คณะศิลปะและการออกแบบ RSU Art and Design Knowledge

* แบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาการออกแบบ

http://rsuartdesign.blogspot.com/2013/06/blog-post.html

ผู้เล่าเรื่อง อาจารย์ สิรดา ไวยาวัจมัย ผู้บันทึก อาจารย์ ชินภัศร์ กันตะบุตร

Artanddesign 2014/05/14 22:29

คณะศิลปะและการออกแบบ_มหาวิทยาลัยรังสิต.txt · Last modified: 2014/05/16 15:56 by artanddesign