วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Volume 9 Number 1
January - June 2015

การออกแบบชุดทดลองเรื่องคุณสมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต รายวิชา PHY 224 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรียา อนุพงษ์องอาจ

การนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้โดยใช้“ผังมโนทัศน์”ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเจริญวิชช์ จังหวัดกระบี่
เจษฎาวุฒิ พัวพันสวัสดิ์ และ ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์

การสร้างแบบประเมินสมรรถนะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู ของครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
ชไมพร ไกยสิทธิ์ ขนิษฐา มีประดิษฐ์ และ สาริศา บริเพชร์

การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโอกาสการสอบผ่านหรือไม่ผ่านวิชาสถิติธุรกิจ ของนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร. เพ็ญภัคร พื้นผา

การศึกษาวิธีการเรียนรู้เชิงรุกโดยผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวังท่าดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ปฏิวัติ พุทธะศักดิ์เมธี และ ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์

การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การอ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่ใช้การทำงานเป็นฐานเพื่อการบริหารจัดการ กลุ่มวิชาชีพ รายวิชาวีดิทัศน์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี การศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศุภจิต รัตนมณีฉัตร และ รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์

De velopment of Simulation Game Model for Enhancement o f Strategic Thinking of Undergraduate Students
Kampanat Coosirirat, Tipparat Sittiwong, Brayat Jiraworapong and Rattana Buosonte

การใช้สื่อการสอนของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ศึกษาสำหรับกรณีสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
สมิตา กลิ่นพงศ์

แนวการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม