วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Volume 8 Number 2
July - December 2014

การใช้เนื้อหาในหนังสือพิมพ์รายวันสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ธัชนันท์ ศตสุข และ รุจา ผลสวัสดิ์

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ศิริพันธ์ เกตุไชโย และ มานิต บุญประเสริฐ

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความวิตกกังวลในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพา
Soksan Dams กุลชญา ภาหินโคกสูง จิราพร เวชวงศ์ และ ภัทราวดี มากมี

การพัฒนาฐานความรู้ทางสถิติ
เขมณัฏฐ์ อำนวยวรชัย และ วิภารัตน์ แสงจันทร์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ณัฐพร ประเสริฐสรรค์ เพ็ญแข บุญสอน ชนัฏฏี หาญสมศรี วิทวัส เพ็ญภู่ อรอุมา บุญพูน และ ภัทราวดี มากมี

ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นิภา กิมสูงเนิน

สุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่อยู่ในสภาพวิทยาทัณฑ์ : กรณีศึกษาคณะกายภาพบำบัด
พรพิมล จันทรวิโรจน์ ศรัญญา คงมนัส จตุพร บุญยวงษ์ สุภมาศ คงไข่ และ วรชาติ เฉิดชมจันทร์

การพัฒนารูปแบบการสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเอกชนภาคเหนือ
ทวิการ์ นิ่มวรรณัง สำเนาว์ ขจรศิลป์ และ บุญเรียง ขจรศิลป์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปและแบบสืบเสาะหาความรู้
ปวีณา ชื่นบาน ธีรพร กทิศาสตร์ และ ชูศรี ตลับมุข

แนวทางในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร