วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Volume 11 Number 1
January - June 2017

Relationship Between Game-Based Learning and Mathematics Achievement of Grade Seven Students in a Middle Secondary School in Bhutan
Karma Jigme and Jamie Wallin

A Study of Cultural Differences Between Thai and Japanese Language Teachers in the Secondary Schools of Educational Service Area Offices 3 and 4: Hofstede’s Cultural Dimensions Theory
Tomoko Hashi and Supinda Lertlit

การเตรียมความพร้อมด้านทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสู่ความเป็นอาเซียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
กรวรรณ สืบสม และ นพรัตน์ หมีพลัด

ผลการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านสำหรับนิสิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รัฐพล ประดับเวทย์

ความรู้และทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
สุภางค์พิมพ์ รัตตสัมพันธ์

การศึกษาผลการใช้แบบแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบทางไกลผนวกการนิเทศหลังการอบรม ที่มีต่อสมรรถนะของครู ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์

การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์ยาแบบไทเทรชัน
เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ*, สวาท กุลมา, ฐิตารีย์ ธีรชยานันท์ และ ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี

ประสบการณ์การสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE) การพยาบาลระยะคลอดปกติ กรณีศึกษา: วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รพีพรรณ นาคบุบผา*, ไพลิน ถึงถิ่น และ มนพร ชาติชำนิ

Code Switching in Thai Teacher Discourse in Classroom Context of Required Courses of Faculty of Liberal Arts, Rangsit University
Dorota Domalewska

The Use of Collaborative Learning in an EFL Reading Course: A Case Study of Its Effects on Thai Students at Tertiary Level
Nipaporn Chalermnirundorn

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะเป็นฐาน
อติยศ สรรคบุรานุรักษ์