วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต


วัตถุประสงค์

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการด้านพัฒนาการเรียนการสอน ของคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน อันมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ

 • งานวิจัยในชั้นเรียน
 • การพัฒนาศักยภาพของผู้สอน
 • การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
 • การพัฒนารูปแบบการสอน
 • การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
 • การพัฒนาเทคนิคการสอน
 • การสร้างหรือพัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอนทั่วไป
 • การสร้างหรือพัฒนาอุปกรณ์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ e-Learning หรือ นวัตกรรม
 • การปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยสนับสนุนทางการเรียนรู้
 • การปรับปรุงพัฒนากระบวนการหรือวิธีการวัดและประเมินผล
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทัศนคติของผู้เรียน
 • ฯลฯ