วารสารพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 แล้ว...กองบรรณาธิการมุ่งเน้นที่จะนำเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อประโยชน์สำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่ายินดีว่าในขณะนี้มีผู้ที่สนใจส่งบทความมาเพื่อที่จะเผยแพร่ในวารสารฯ เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจอ่านวารสารฯ สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทักษะ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้ กองบรรณาธิการจะได้ทยอยนำเสนอในฉบับต่อๆ ไป

       ในวารสารฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้แบ่งเนื้อหาของวารสารออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนแรกเนื้อหาที่เป็นผลงานวิจัยทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ การแก้ปัญหาความวิตกกังวล ในการพูดหน้าชั้นเรียนของนักศึกษา ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางอุตสาหกรรมวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การสำรวจความคิดเห็นด้านรูปแบบและเทคนิคการสอนวิชาปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร และเรื่องสุดท้ายในส่วนของผลงานวิจัย การศึกษาความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต กรณีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนที่ 2 ประกอบด้วยบทความทางวิชาการอีก 3 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาสื่อแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีและวิธีการ "การเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์" การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และบทความวิชาการเรื่องสุดท้ายในวารสารฉบับนี้ การบูรณาการกิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนในรายวิชาพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

        กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประสบการณ์ความรู้จากท่านทั้งหลายจะได้สะท้อนผ่านบทความทางวิชาการเพื่อประสิทธิภาพทางการศึกษา และผ่านผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงมากกว่าที่จะเก็บไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ กองบรรณาธิการขอเสนอให้วารสาร
พัฒนาการเรียนการสอนฉบับนี้เป็นสื่อกลางที่ช่วยเผยแพร่ให้ต่อไป

Volume 2 Number 2 July - December 2008

บทความวิจัย

การแก้ปัญหาความวิตกกังวลในการพูดหน้าชั้นเรียนของนักศึกษาวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (THA106)

ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางอุตสาหกรรม วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ชุด งาน พลังงาน และโมเมนตัม

การสำรวจความคิดเห็นด้านรูปแบบและเทคนิคการสอนวิชา ปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร

การศึกษาความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตบัญชี กรณีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทความวิชาการ

การพัฒนาสื่อแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยี และวิธีการ “การเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์”

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

การบูรณาการกิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนในรายวิชา การพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม