วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตการจัดเตรียมต้นฉบับ

 1. เป็นต้นฉบับที่ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ลงตีพิมพ์ในวารสารนี้แล้ว ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
 2. ต้นฉบับควรมีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 เนื้อเรื่องมีความสมบูรณ์ในฉบับ และควรพิมพ์หน้าเดียว
 3. ภาษา สามารถใช้ได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 4. พิมพ์ด้วย Word for Windows ขนาดตัวอักษร 16 ใน version ที่นิยมใช้แพร่หลายในปัจจุบัน
 5. แจ้งรายละเอียดของ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อหน่วยงานหรือสถาบัน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยจัดพิมพ์แยกแผ่นจากส่วนเนื้อหา
 6. รายละเอียดของต้นฉบับที่เป็นบทความวิจัย ให้เรียงลำดับตามหัวข้อ ต่อไปนี้
  • บทคัดย่อ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องผ่านการตวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษาก่อนส่งมายังกองบรรณาธิการ
  • คำรหัส (Key words) มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ควรเกินอย่างละ 5 คำ
  • บทนำ ประกอบด้วยความเป็นมา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ในการวิจัย
  • นิยามคำศัพท์เฉพาะ
  • วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ขอบเขตของการวิจัย แผนงานและระยะเวลาทำการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้
  • ผลการศึกษา (ถ้าเป็นตารางให้เขียนชื่อตารางกำกับไว้ที่ส่วนบนของตาราง ถ้าเป็นรูปภาพให้เขียนชื่อรูปภาพกำกับไว้ที่ส่วนล่างของรูปภาพ)
  • อภิปรายผลการศึกษา
  • ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
  • ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  • กิตติกรรมประกาศ
  • บรรณานุกรม
 7. รายละเอียดของต้นฉบับที่เป็นบทความวิชาการ ให้เรียงลำดับตามหัวข้อ ต่อไปนี้
  • บทคัดย่อ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องผ่านการตวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษาก่อนส่งมายังกองบรรณาธิการ
  • คำรหัส (Key words) มีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ควรเกินอย่างละ 5 คำ
  • บทนำ
  • เนื้อเรื่อง
  • ส่วนสรุป
  • บรรณานุกรม
 8. การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ใช้รูปแบบของ APA (American Psychological Association)
 9. กรณีที่มีการกล่าวอ้าง คัดลอก ข้อความ คำพูด รูปภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ ไม่ว่าตอนหนึ่งตอนใดหรือทั้งหมดมาจากแหล่งใดๆ ก็ตาม โดยไม่ระบุหรืออ้างอิงถึงที่มาอย่างถูกต้องชัดเจน เจ้าของบทความต้องเป็นผู้รับผิดชอบในผลงานและการกระทำของตนเอง

การติดต่อส่งต้นฉบับ

สามารถส่งต้นฉบับได้ 2 ช่องทางคือ

 1. กรณีที่ส่งเป็น File สามารถส่งเป็น Word for Windows File ผ่านระบบ Online Submission โดยการสมัครสมาชิกกับระบบ http://isdc.rsu.ac.th/journal
 2. กรณีที่ส่งเป็น Hard Copy ให้ส่งบทความในรูปแบบเอกสาร จำนวน 1 ชุด และ Copy File ใส่แผ่น CD ส่งมายังศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

*** ทั้งนี้ เจ้าของบทความจำเป็นต้องแจ้งรายละเอียดของ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้นิพนธ์ ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อหน่วยงานหรือสถาบัน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบส่งบทความวารสารพัฒนาการเรียนการสอน

กำหนดระยะเวลาการเปิดรับต้นฉบับ

สามารถจัดส่งต้นฉบับบทความวิจัยหรือบทความวิชาการมาให้ทางกองบรรณาธิการฯ พิจารณาได้ตลอดทั้งปี

ค่าธรรมเนียมการตรวจพิจารณาบทความ

ค่าธรรมเนียมการตรวจพิจารณาบทความ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 : เจ้าของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจพิจารณาคุณภาพบทความในส่วนค่าตอบแทนของผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ต่อ 1 บทความ โดยหากผลปรากฏว่าถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ (Rejected) เจ้าของบทความไม่สามารถเรียกร้องขอค่าธรรมเนียมคืนจากทางกองบรรณาธิการ ฯ

ส่วนที่ 2 : กรณีที่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการปรากฏผลว่าผ่านการอนุมัติให้สามารถลงตีพิมพ์ได้ (Accepted) เจ้าของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในส่วนค่าตีพิมพ์ เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท ต่อ 1 บทความ

อย่าพึ่งโอนเงินค่าธรรมเนียม จนกว่าจะได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดการตีพิมพ์ หรือคิวการตีพิมพ์กับกองบรรณาธิการ มิเช่นนั้นหากต้องโอนเงินคืนกองบรรณาธิการจะหักค่าธรรมเนียมในการโอนคืน

โดยโอนเงินเข้า : บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต ชื่อบัญชี นาง สมบุญ นาคพรม เลขที่ 408-362292-2 ซึ่งหลังการโอนเงิน โปรดแจ้งแก่ทางกองบรรณาธิการฯ เพื่อการตรวจสอบ และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

กระบวนการตรวจพิจารณาคุณภาพ

บทความวิจัยและบทความวิชาการที่นำลงตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการตรวจพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน และได้รับการแจ้งผลจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน ว่าอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ได้ หากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน หรือ 1 ใน 2 ท่าน แจ้งผลว่าไม่อนุมัติให้ลงตีพิมพ์ หมายถึง บทความนั้นจะถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ โดย ทางกองบรรณาธิการฯ สามารถออกหนังสือรับรองการตีพิมพ์ให้แก่บทความที่ได้รับการอนุมัติให้ตีพิมพ์ได้ ในกรณีที่เจ้าของบทความแจ้งร้องขอ

กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่

เป็นวารสารราย 6 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน และ ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคมโดยทางกองบรรณาธิการฯ จะนำบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ผ่านการตรวจพิจารณาคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อยแล้วลงตีพิมพ์ในวารสารให้โดยเรียงตามลำดับคิวก่อน-หลัง

การสมัครสมาชิกและการต่ออายุสมาชิก

ผู้ต้องการบอกรับเล่มวารสารสามารถสมัครสมาชิกใหม่และต่ออายุสมาชิก ได้โดยการถ่ายสำเนาใบสมัครสมาชิกจากด้านหลังเล่มวารสาร หรือ Print out ใบสมัครสมาชิกจากหน้าแรกของเว็บไซต์ (Subscription Form Download) แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมชำระเงิน โดยโอนเงินเข้า : บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต ชื่อบัญชี นางสมบุญ นาคพรม เลขที่ 120-1-15921-0 จากนั้น ส่งใบสมัครมาชิกและสำเนาหลักฐานการชำระเงินมายังกองบรรณาธิการ