วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิตที่ปรึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีรัตน์ แย้มเกษร
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

นาวาอากาศเอก หญิง ศาสตราจารย์ รัจนา เครือแก้ว
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
รองศาสตราจารย์ ดร. อวยพร เรืองตระกูล
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์ คล้ายสังข์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา โตโพธิ์ไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. สารีพันธุ์ ศุภวรรณ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. อรุณี หรดาล
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. ศิตา เบี่ยมขันติถาวร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา คูหากาญจน์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ หวังนิพพานโต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรสิงห์ ไชยคุณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร. ชานนท์ จันทรา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ชูศรี วงศ์รัตนะ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (เกษียณราชการ)
รองศาสตราจารย์ วิรัช สงวนวงศ์วาน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ กาญจนาท เรืองวรากร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานพ เรี่ยวเดชะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี ยหะกร
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีรักษ์ มีแจ้ง
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมสุดา ผู้พัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา นิยมาภา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกนฤน บางท่าไม้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริศรา เล็กสรรเสริญ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนสภรณ์ วิทูรเมธา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร. พิกุล เอกวรางกูร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร. อรอุมา เจริญสุข
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร. ชาติชาย ตระกูลรังสิ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร. นิจศิริ เรืองรังษี
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร. วิมล ชอบชื่นชม
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร. โอภาส จุฑาเทพ
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ ทองเลิศ
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ พิศประไพ สาระศาลิน
คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤพนธ์ ไชยยศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจาภา แพ่งเกษร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาญา ออประยูร
สำนักงานมาตรฐานวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุบล สรรพัชญพงษ์
สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวรรณ วาสุกรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร. มานิต บุญประเสริฐ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร. กัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร. ธนาวรรณ อัศวราชันย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร. นิภาพร เฉลิมนิรันดร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร. นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะผู้ดำเนินการและประสานงาน

นาง เบญจพร เกาะแก้ว
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
นาง สมบุญ นาคพรม
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
นาย ปรัชญ์ นันทกสิกร
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
นาย ลิขิต นีรนาทภูรี
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
นาง นฤมล พฤกษศิลป์
สำหักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

ติดต่อกองบรรณาธิการ

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-791 5701 โทรสาร 02-791-5720 โทรสาร 02-791 5720

สถานที่พิมพ์

โรงพิมพ์สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-997-2222 ต่อ 5229