วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต


บทความนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และประโยชน์ของการใช้เทคนิคการสะท้อนคิดต่อการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการพยาบาลเป็นพื้นฐานของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานเป็นวิชาแรกของนักศึกษาพยาบาล เพื่อพัฒนาทักษะ และกระบวนการการเรียนรู้ของนักศึกษา การสะท้อนคิดช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีการคิดทบทวน วิเคราะห์ ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเชื่อมโยงกับเนื้อหาทฤษฎีที่ได้เรียนมา จัดการปัญหาทางคลินิกได้อย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความมั่นใจ ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติการพยาบาล และส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของฝึกปฏิบัติการพยาบาล และมีการวางแผนสำหรับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นฐานสำหรับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในวิชาที่ต้องใช้ทักษะที่สูงขึ้น ตลอดจนถึงเมื่อปฏิบัติงานในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อวิชาชีพการพยาบาล

This article is presented on concepts, process and benefits of reflection technique on teaching in Fundamental of Nursing Practicum in nursing students that is the first subject of nursing practicum. The aims of utilization were to develop skills and process of learning for nursing students. The reflection will help nursing students to develop critical thinking skill, review thinking, analyzing experiences or situation that happened and related to the theory and suitable to manage the clinical problems. Results of this reflection were to enhance confidence, promote good attitude in and achieve of fundamental of nursing practicum and plan for continuous self-development. It is the foundation on the advance stage of nursing practicum and it is the most necessary knowledge for the nursing profession.บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้แต่ง #ธณิดา พุ่มท่าอิฐ, #มนสภรณ์ วิทูรเมธา