วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต


การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับการอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับการอบรม 2) ประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย และ 3) สำรวจความพึงพอใจในการใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่องเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย โดยกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จำนวน 83 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) สื่อมัลติมีเดียเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย 2) แบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจสื่อมัลติมีเดียเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย ซึ่งมีผลการวิจัยดังนี้ 1) ได้สื่อมัลติมีเดียเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายที่มีลักษณะการนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูนเล่าเรื่องและเป็นตัวดำเนินเรื่องประกอบกับการใช้วิดีโอสาธิตในการนำเสนอขั้นตอนและเทคนิคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างละเอียด 2) คุณภาพของสื่อมัลติมีเดียเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย ที่มีการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน อยู่ในระดับคุณภาพดี ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และ 3) ความพึงพอใจจากนักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

Multimedia Development for Training of Simply Technique’s on Plant Tissue Culture Techniques for Students aims: 1) to develop multimedia for training of simply technique’s plant tissue culture; 2) to evaluate quality of multimedia on simply technique’s plant tissue culture; and 3) to survey the satisfaction towards the use of multimedia on simply technique’s plant tissue culture. The target group of this research was 83 students who participated in the Project on the Use of Simply Technique’s Plant Tissue Culture for Promoting Local Plant Heredity for Schools in Chiang Mai and Lamphun. These samples were obtained by using group sampling. Tools used in this research were:
1) multimedia on simply technique’s plant tissue culture; 2) evaluation form on Quality of Multimedia on Simply Technique’s Plant Tissue Culture; and 3) satisfaction evaluation form on Multimedia on Simply Technique’s Plant Tissue Culture. The results were as follows: 1) Multimedia on Simply Technique’s Plant Tissue Culture was presented with some cartoon characters for telling story plus with some demonstrative video clips for presenting procedures and plant tissue culture techniques thoroughly; 2) quality of Multimedia on Simply Technique’s Plant Tissue Culture was evaluated by 3 experts and the result was in a good quality with the mean of 4.07; and 3) the average satisfaction of students towards Multimedia on Simply Technique’s Plant Tissue Culture was 4.31 or in a high level.