วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต


งานวิจัยฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนภาษาจีนโรงเรียนรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีและ เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียนคนอื่น ๆ งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้ประกอบด้วยการสังเกตการณ์ในห้องเรียนและการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ดำเนินการไปพร้อมกันเพื่อศึกษาสาเหตุที่ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมทั้งในเชิงบวกและเชิงลบและ เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อนักเรียนคนอื่น ๆ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลที่ได้จากการสังเกตการณ์ถูกนำมาวิเคราะห์โดยใช้หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีการแสดงออกผ่านพฤติกรรมเชิงบวก 18 พฤติกรรม และพฤติกรรมเชิงลบ 22 พฤติกรรม และพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมเชิงลบ 2 รูปแบบที่เกิดขึ้นพร้อมกันคือ การเล่นและการพูดคุยกันในขณะเรียน สำหรับผลการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ทัศนคติของนักเรียนกลุ่มหนึ่งต่ออีกกลุ่มหนึ่ง และการใช้กลยุทธ์ในชั้นเรียนของครู ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของนักเรียนเป็นเรื่องสำคัญที่ครูต้องคำนึงถึงในขณะที่มีการเรียนการสอน อีกทั้งพฤติกรรมของนักเรียนส่งผลต่อการเรียนการสอนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ผลการวิจัยนี้ช่วยให้ครูชาวจีนสามารถเข้าใจพฤติกรรมของนักเรียนไทย พร้อมทั้งช่วยให้ครูหาเหตุผลและวิธีการจัดการกับพฤติกรรมเชิงลบนี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเรียนและประสิทธิผลในการสอนที่ดีขึ้นได้

This research aims to investigate Thai students’ behaviors in Chinese language class of grade 7 at a public school in Nonthaburi and to explore the students’ attitude toward the behaviors of other students. A qualitative research methodology, which was used in this study, consists of classroom observations and students’ interviews. Observations and interviews were conducted in order to collect the data of students’ both positive and negative behaviors in learning the language; and explore students’ attitude among peers. The data was analyzed by using content analysis. The results of the observation were analyzed by using content analysis method, which showed 18 types of positive behaviors and 22 types of negative behaviors. The researcher also found two kinds of negative behaviors that occurred at the same time, playing and chatting together. The results of the interviews established students’ and teachers’ involvement; the students’ attitude toward the behaviors of other students, and the teacher’s classroom strategies are two main factors that influenced learning. Based on findings, the students’ behaviors were the concerns for teachers while they are teaching, and the students’ behaviors influences the teaching and learning processes in both positive and negative ways. The results of the study will give Chinese teachers a better understanding of Thai students’ behaviors, as well as finding the reasons for behavior problems that will give the teachers suggestions how to deal with the students’ negative behaviors and, consequently, improve the effectiveness of teaching and establish a better learning environment.บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้แต่ง #Supinda Lertlit, #Xian Gong