วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต


การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดทดลองสำหรับเรียนภาคปฏิบัติการ  รายวิชา PHY 136: ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพเรื่องปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 5% (2) เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนของผู้เรียนที่ใช้ชุดทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ที่พัฒนาขึ้น และ (3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียน วิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคปฏิบัติการ(PHY136)  สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ภาคเรียนที่ 2/2558 จำนวน 90 คน  เป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling group) เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ ชุดทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบแบบอัตนัยเรื่องปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ที่มีค่าความยาก (Item Difficulty : Pi) อยู่ระหว่าง 0.78-0.83 อำนาจจำแนกหรือดัชนีความไว (Sensitivity Index : Si) เท่ากับ 0.49 และ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ ประกอบด้วย  3 ด้าน คือ 1) ด้านการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 ข้อ  2) ด้านพฤติกรรมที่เกิดกับผู้เรียน จำนวน 4 ข้อ  และ 3) ด้านการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่เกิดขึ้น จำนวน 3 ข้อ  ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของคำถามแบบปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

ชุดทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ที่พัฒนาประกอบ 2 ส่วน คือ ภาคควบคุมประกอบด้วยแป้นสวิตช์ (Keypad Switch) ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) สเต็ปปิ้งมอเตอร์ (Stepping Motor) และภาคแสดงผลประกอบด้วยเซ็นเซอร์ (HB 100 Sensor) ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) จอแสดงผลแอลซีดี (LCD display) ชุดทดลองมีเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 2.4 %

คะแนนการทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนเรียน ทางสถิติที่ระดับ 0.05

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดทดลองปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ด้านการจัดการเรียนรู้  ด้านพฤติกรรมที่เกิดกับผู้เรียน ด้านการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่เกิดขึ้น และภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30,4.25,4.20 และ 4.25 ตามลำดับซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

The objectives of this research were (1) to develop the Experimental Set of PHY 136: Life Science Physics on Doppler Effect that were the percentage of error less than 5 %, (2) to compare the pretest and posttest scores of the students and (3) to study of the students’ satisfactions towards the experimental set. The subjects of the study were 90 first-year medical students purposively chosen from the College of Medicine. They registered in the course “Life Science Physics” during the second semester of academic year 2015. The Experimental Set of Doppler Effect was used as the treatment of this study and the data-collecting instruments were the open-ended questions regarding Doppler Effect and the questionnaires of the students’ satisfactions. The item difficulty were between 0.78 - 8.83 and sensitivity index of open-ended questions were 0.49 respectively. The questionnaires consisted of 3 parts: six items in terms of learning, four items regarding the students’ behavior, and three items regarding knowledge application. T-test and descriptive statistics were used to analyze the data.

The findings were as follows:

The Experimental Set of Doppler Effect consisted of 2 parts: Keypad Switch, Microcontroller and Stepping Motor were the control part and HB 100 Sensor, Microcontroller and LCD display were the display part. The mean errors of the experimental set of Doppler Effect were 2.4%.

The mean scores of posttest were higher than the pretest at 0.05 level of significance

The mean scores of the students’ satisfactions towards the new developed experimental set in terms of learning, students’ behaviors, application of knowledge, and overall aspects were 4.30, 4.25, 4.20 and 4.25 respectively, which were regarded as “high” level.บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้แต่ง #กาญจนา จันทร์ประเสริฐ