วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบฝึกหัดเสริมคำศัพท์ในบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 2) เพื่อหาผลของการใช้แบบฝึกหัดเสริมคำศัพท์ในบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบคำศัพท์ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบฝึกหัดเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ผลของการศึกษาวิจัยพบว่าแบบฝึกหัดเสริมคำศัพท์ในบริบทท้องถิ่นมีค่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ และผลคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้คำศัพท์ในด้านการรับรู้คำศัพท์  ความหมาย และการนำไปใช้ได้ถูกต้องตามบริบทที่เหมาะสม

The purposes of the study were to 1) design a supplementary vocabulary learning exercise in local context to improve vocabulary knowledge for Mathayom Suksa 5 students; 2) determine their effects on Mathayom Suksa 5 students’ vocabulary knowledge.  The participants of this study comprised of 30 Mathayom Suksa 5 students of academic year 2016 at Erawan Wittayakom School in Erawan District, Loei Province and the research instruments included a pre-vocabulary test, supplementary vocabulary leaning exercises in local context, a questionnaire, an interview and a post-vocabulary test. The results of the study revealed that the effectiveness and efficiency of the supplementary vocabulary learning exercises in local context were higher than the standard criteria.  The pre- and post-test scores were significantly different at the level .001.  It is also mentioned that the Mathayom Suksa 5 students could improve their vocabulary knowledge in terms of word recognition, understanding meaning and word use at their appropriate level.บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้แต่ง #Chalida Siripong, #Chongrak Liangpanit