วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ เรื่อง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ เรื่อง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาจรรยาบรรณทางวิชาชีพและกฎหมายด้านคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน ผู้เรียนจำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ เรื่อง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และ
2)แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบแผนการวิจัยเป็นแบบ One-Group Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 1) ค่าร้อยละ  2) ค่าเฉลี่ย 3) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 4) ค่าทางสถิติ t-test for Dependent Samples และ t-test for One Samples

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ เรื่อง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ เรื่อง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เฉลี่ยร้อยละ 83.79  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม

The objectives of this research were 1) to study the learning achievement before and after using learning activities based on jigsaw method for Copyright Act and 2) to compare the students’ analytical thinking ability that have learnt based on jigsaw method for Copyright Act and the preset criteria 80 percent. The sample that was used in this research consisted of 22 students in a class of Codes of Ethics and Computer Law; Bachelor of Science Program in Computer Science Semester 2/2015 by using cluster random sampling. The Tools used in this research consisted of the jigsaw method lesson plan for Copyright Act, analytical thinking test as a One-Group Pretest-Posttest Design. The data were analyzed by the use of means, percentage, and standard deviation, t-test for Dependent Samples and t-test for One Sample.

Result of the study indicated that:

1. The students’ achievement increased after using the learning activities based on the jigsaw method for Copyright Act was found to be significantly higher than the score gained before at the level of .05.

2. The students’ analytical thinking ability after taking the learning activities based on the jigsaw method for Copyright Act was 83.79 percent, which was higher than the Pre-set criterion of 80 percent.บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้แต่ง #ดาวรถา วีระพันธ์