วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต


การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-Plus กับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนย่อความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-Plus กับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดพังดาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 10 คน เครื่องมือประกอบด้วย
(1) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การใช้เทคนิค KWL-Plus เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนย่อความจำนวน 5 แผน (2) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบอัตนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อและ (3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบปรนัย จำนวน1 ข้อ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าทีแบบ One-sample t–test for the mean (n<30)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพังดาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-Plus มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 86.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนย่อความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพังดาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL-Plus มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนร้อยละ 85.60
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

The purposes of this research were to; 1) compare the analytical thinking skills of Prathom Suksa 6 students after learning with KWL-Plus Technique to the 75 percent criterion 2) compare summary writing achievement in Thai Language learning area of Prathom Suksa 6 students after learning with KWL-Plus Technique to the 75 percent criterion.The sample group of this study included 10 Prathom Suksa 6 students in Watpungdan school, Phatthalung Primary Education Service Area Office 1 in second semester of 2015 academic year. The research instruments were 5 learning management plan with KWL-Plus Technique in Thai Language learning area of Prathom Suksa 6, 20 item multiple choice test of analytical thinking skills in Thai Language learning area of Prathom Suksa 6 and 1 item of achievement test in Thai Language learning area of Prathom Suksa 6. The data were analyzed by descriptive statistic and One-sample t–test for the mean (n<30) were utilized to test hypotheses.

The result of the research were as follows; 1) The analytical thinking skills of Prathom Suksa 6 students after learning with KWL-Plus Technique were 86.00 percent which were statistical significance higher than 75 percent criterion at .05 level. 2) Summary writing achievement scores in Thai Language learning area of Prathom Suksa 6 students after learning with KWL-Plus Technique were 85.60 percent which were statistical significance higher than 75 percent criterion at .05 level.บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้แต่ง #กตัญญุตา บางโท, #พัชนีญา ด้วงชู, #อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล