วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการเร่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้งานสร้างสรรค์ผ่านวิธีการเล่านิทานและการปั้นดิน (2) ศึกษาขอบเขตการขยายคำศัพท์จากการเร่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้งานสร้างสรรค์ผ่านวิธีการเล่านิทานและการปั้นดิน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 2 กลุ่ม คือ (1) ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 3 คน
(2) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 26 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มคำศัพท์ระดับต่ำจำนวน 13 คน และกลุ่มคำศัพท์ระดับสูงจำนวน 13 คน จากโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง เครื่องมือการวิจัยมี 4 เครื่องมือ คือ (1) แบบสัมภาษณ์ลักษณะกึ่งมีโครงสร้าง (2) แบบประเมินคลังศัพท์ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 (3) แผนปฏิบัติการเรียนรู้คำศัพท์โดยใช้งานสร้างสรรค์ 3 ชุดหลัก รวมทั้งหมด 9 หน่วยการเรียนรู้ (4) แบบประเมินด้านปฏิบัติการเร่งการเรียนรู้คำศัพท์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทั้งสองกลุ่มมีการเร่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยสามารถเพิ่มคำลงคลังศัพท์เพิ่มขึ้นในทิศทางบวก ดังปรากฏจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนคำในคลังศัพท์ภาษาอังกฤษรายบุคคล (2) แผนปฏิบัติการเรียนรู้คำศัพท์โดยใช้งานสร้างสรรค์สามารถแสดงขอบเขตการเร่งขยายผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เพื่อการเพิ่มคำลงในคลังศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 จากคำศัพท์หลัก 45 คำ คำศัพท์เร่ง 90 คำ รวมได้คำเพิ่มในคลังศัพท์ทั้งหมด 135 คำ (4) ผลการประเมินด้านปฏิบัติการเร่งการเรียนรู้คำศัพท์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย คือ 4.90, 4.90, 4.90, 4.95, 4.95, 4.95, 5.00, 5.00 และ 4.95 จากคะแนนเต็ม 5 ตามลำดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.04) 

The main objectives of this research were (1) to study vocabulary learning achievements using creativity tasks via the story telling and clay work method to accelerate gains in the English vocabulary corpus of Kindergarten 2 students (2) to study the extent to which vocabulary learning achievements can be accelerated using creativity tasks via the story telling and clay work method to accelerate gains in the English vocabulary corpus of Kindergarten 2 students, The sampling consisted of 2 groups (1) 3 Kindergarten 2 teachers (2) 26 Kindergarten 2 students (vocabulary-low-group and vocabulary-high-group: 13 students per group), at a public school by purposive selection. Four types of research instruments were (1) a semi-structured interview questions (2) vocabulary corpus assessment at the Kindergarten 1-3 level (3) 3 core sets; 9 units of creativity-based vocabulary learning tasks (4) assessment of accelerated vocabulary learning performance. The descriptive statistics was used in this research. Major research findings are (1) vocabulary learning achievements of 26 kindergarten 2 students were accelerated gains as seen in their individual obtained words positively into English corpus (2) creativity-based vocabulary learning tasks were shown the extent to which vocabulary learning achievements can be accelerated gains in the English vocabulary corpus of Kindergarten 2 students from 45 core words 90 accelerated words, totally 135 words (3) assessment of accelerated vocabulary learning performance evaluation was high level (average 4.90, 4.90, 4.90, 4.95, 4.95, 4.95, 5.00, 5.00 and 4.95 score of 5 respectively, standard deviation 0.04).บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้แต่ง #อรภัทรกาญจน์ ชัยวัฒน์จตุพร