วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการสร้างเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพของผู้พิการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้พิการ ผู้ปกครองของผู้พิการ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 6 คน ผู้ปกครองนักเรียน 6 คน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัดความสามารถในการประกอบอาชีพของผู้พิการ และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการสร้างเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการประกอบอาชีพของผู้พิการหลังจากได้รับการสร้างเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพสูงกว่าก่อนได้รับการสร้างเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผู้พิการและผู้ปกครองมีความเห็นเกี่ยวกับการสร้างเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับมากที่สุด

The purposes of this research were to 1) study the knowledge and ability of students with disable who was enhanced occupational ability by using co-operative process and folk wisdom 2) study the disable’s and parents’ opinion. The research sample comprised: 6 students with special needs, 6 parents and 2 folk wisdom teachers. The instrument used in this study comprised: achievement test, observation form and questionnaire. Mean, Standard deviation, Percentage, the Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test and Content Analysis were used for data analysis. The findings of the research were as follows: 1) The ability on occupational of students after had been enhanced occupational ability were higher than before, with statistically significant at the .05 level. 2) The opinion of students and parents on enhancing occupational ability by using co-operative process and folk wisdom was at the highest level.บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้แต่ง #จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์