วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการทดลองสำเร็จรูปเรื่องสารกำหนดปริมาณโดยใช้วิธีการตกตะกอนด้วยอุปกรณ์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่หาได้ง่ายและราคาถูก โดยมีกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 3 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ไม่จำกัดคณะจำนวน 10 คน นักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมีจำนวน 10 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 25 คน ในการทดสอบประสิทธิภาพของชุดทดลองสำเร็จรูปที่สร้างและพัฒนาขึ้นตามลำดับ โดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสัมพันธ์สมการเชิงเส้นตรง และค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า ชุดการทดลองนี้สร้างจากวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและราคาถูกโดยประกอบด้วยภาชนะพลาสติกบรรจุสารเคมี คิวเวทท์พลาสติก หลอดฉีดยาพลาสติก แผ่นวางคิวเวทท์ ไม้บรรทัด ลวดคนสาร น้ำกลั่น สารละลาย H2SO4 และ CaCl2 เข้มข้น 2 โมลาร์วิธีการใช้ และตารางมวลมาตรฐาน CaSO4 โดยผลการทดสอบประสิทธิภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาพบว่าสามารถระบุชนิดของสารกำหนดปริมาณได้ร้อยละ 84 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อชุดทดลองนี้เท่ากับ 4.27 ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

The purpose of this research was to create and develop the limiting agent test kit creating and development base on precipitation reaction by using the common and inexpensive scientific equipment. Three groups of the subjects, 10 science students from different faculties; 10 chemistry students from faculty of education; 25 students from high school, selected by purposive sampling technique, were used to determine the developed test kit efficiency, respectively. The data were statistically analyzed by percentage, means, standard deviation, coefficient of determination (R2) and t-test. The test kit was produced from the easy to find and low price equipments including chemical plastic containers, plastic cuvettes, plastic syringes, cuvette holding plate, ruler, wire, distilled water, 2 M H2SO4 and CaCl2 solution, the method manual and the calcium sulfate standard mass table. For the efficiency results, the percentage of high school students that correctly specified the limiting agent was 84 and the mean scores of students’ opinions toward the test kit was 4.24 which was on the good level.บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้แต่ง #ศิริพร ปาเชน, #สุนิษา สุวรรณเจริญ, #อาภาพร บุญมี