การเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้เปลี่ยนแปลงธรรมชาติของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมาก ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนผู้เรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองนอกห้องเรียนมากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษแค่เพียงในชั้นเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอย่างถ่องแท้ส่วนสื่อต้องเปลี่ยนจาก หนังสือ และใบงาน เป็นสื่อที่ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและใกล้ตัวผู้เรียนมากที่สุดเพื่อให้ผู้เรียนเพิ่มพูดความรู้และทักษะที่จำเป็นได้ตลอดเวลา เครื่องมือนั่นคือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่เพียงแต่ที่ผู้สอนจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาษาอังกฤษยังช่วยให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิเพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะ เร่งการอ่านออกเขียนได้ เพื่อช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในที่สุด

Learning in 21st century has changed the nature of English Language Instruction dramatically. Teachers' roles are changed to be a facilitator. The students learn more English outside of the classrooms than in their full day of English-only classes to really improve their English acquisition. The instructional media has changed from texts and worksheets to be the tools which are very attractive to the students and always available for them to apply for benefits in Education to enhance the knowledge and skills necessary. Therefore, Information and Communication Technologies are the answer. Not only teachers and students but also students and students can interact with each other through Social Media which creates collaborative learning. Information and Communication Technologies content in English also enables students to search for the information from the primary source to gain knowledge, develop and apply literacies skills, critical skills, problem-solving and encourage creativity.บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้แต่ง #ศิตา เยี่ยมขันติถาวร