การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ชั้นปีที่ 4 จ????ำนวน 110 คน ที่เรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัดความรู้และแบบสอบถามทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ = 0.80, และ 0.83 ตามล????ำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันผลการวิจัยพบว่านักศึกษาพยาบาลมีคะแนนความรู้ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระดับดี ( x = 45.78 SD = 3.57) คะแนนทัศนคติในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระดับปานกลาง ( x = 3.59 SD = 0.43) เมื่อทดสอบความ สัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กันข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือนักศึกษาพยาบาลควรได้รับความรู้และสร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของนักศึกษาพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ในหลักสูตรที่เรียนอย่างเพียงพอ

This descriptive research aimed to investigate nursing students’ knowledge and attitude towards breastfeeding promotion and the relationship between knowledge and attitude of nursing students in the promotion of breastfeeding. The subjects were 110 Rangsit University undergraduate nursing students enrolling the first semester of academic year 2014. Data were collected using two questionnaires eliciting personal information, knowledge and attitudes towards breastfeeding promotion (internal consistency reliability = 0.80, and 0.83, respectively). Descriptive statistics and Pearson’s product moment correlation coefficient were used for data analysis. The findings revealed that the nursing students’ knowledge on breastfeeding was at a high level ( x = 45.78 SD = 3.57) and attitude towards breastfeeding was at a moderate level ( x = 3.59 SD = 0.43). There was no significant relationship between knowledge and attitude of nursing students in the promotion of breastfeeding. Based on the findings, nursing students should be educated and cultivated with positive attitudes towards breastfeeding throughout the nursing program.บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้แต่ง #สุภางค์พิมพ์ รัตตสัมพันธ์