การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตรายวิชาชีพครูที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านกับที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตรายวิชาชีพครูที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตวิชาชีพครู (กศ. บ. 5 ปี) ชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ????ำนวน 54 คนได้มาจากการการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จากนิสิตที่มีวิชาเอกใกล้เคียงกัน (การสอนวิทยาศาสตร์) แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 28 คนและกลุ่มทดลอง 25 คนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (independent sample) ผลการวิจัยพบว่า (1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตรายวิชาชีพครูกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส????ำคัญที่ระดับ .05 (2) นิสิตรายวิชาชีพครูมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.38)

The purposes of this study were (1) to compare learning achievement of students in teaching professional course through flipped classroom instruction and traditional teaching method. (2) to study student’s opinions on flipped classroom instruction. The samples were 54 students in teaching professional course by using purposive sampling into experimental (28) and control group (25). The data was analysed by using percentage, mean, standard deviation and t-test (independent sample). The research findings were as follow: (1) The students in the experimental group using the flipped classroom instruction had a higher level of learning achievement than students in the control group using traditional teaching method at the level of significance of .05. (2) the study of student’s opinions on flipped classroom instruction on over all at high level ( x = 4.38)บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้แต่ง #รัฐพล ประดับเวทย์