Volume 12 Number 1
January - June 2018

การศึกษาการเร่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้งานสร้างสรรค์ผ่านวิธีการเล่านิทานและการปั้นดิน
อรภัทรกาญจน์ ชัยวัฒน์จตุพร

ผลของการใช้เทคนิค KWL-Plus ที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขียนย่อความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพังดาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
พัชนีญา ด้วงชู* อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล และ กตัญญุตา บางโท

การวิเคราะห์อภิมานรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดขั้นสูง
ดิฐารัตน์ ลีวรางกุล* สุนทรา โตบัว และ ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคจิกซอว์เรื่องพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
ดาวรถา วีระพันธ์

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรธุรกิจศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี
ณภัทร์พรรณ์ ภูมิเรศทศสุนทร* นงลักษณ์ มโนวลัยเลา และ ณัฏฐ์วิชิดา เลิศพงศ์รุจิกร

การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้ง เรื่อง ระบบย่อยอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชานนท์ คำปิวทา* ธิติยา บงกชเพชร และ ปราณี นางงาม

ผลของการใช้แบบฝึกหัดเสริมคำศัพท์ในบริบทท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความรู้คำศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
Chalida Siripong* and Chongrak Liangpanit

STEM Collaborative Teacher Professional Development : Preschool Teachers’ Understanding and Teaching Practices
Jurarat Thammaprateep* and Chanipun Chartisathian

การพัฒนาชุดทดลองสำหรับเรียนภาคปฏิบัติการ รายวิชา PHY 136: ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพเรื่องปรากฏการณ์ดอปเพลอร์
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ

ประสิทธิผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ในรายวิชา CHM132 : ปฏิบัติการเคมีทั่วไป เรื่องก๊าซ
กมะริยะ ขันราม

The Observation of Thai Students’ Behaviors in a Chinese Language Class: Grade 7 at a Public School in Nonthaburi
Xian Gong* and Supinda Lertlit