Volume 10 Number 1
January - June 2016

การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาฟิสิกส์์
เจนศึก โพธิศาสตร์

การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบการวิจัยเป็นฐานผ่านกิจกรรมโครงงานในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
สุภาพร พรไตร และจิตติมา วัฒราช

การออกแบบและสร้างชุดสาธิตคลื่นตามขวาง
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ

การจัดการเรียนการสอนแบบการปฏิบัติงานกลุ่มหรือแบบทีม: สภาพปัญหา ระดับการมีส่วนร่วม และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ธารทิพย์ พจน์สุภาพ

The Use of Integrative Motivation in EFL Reading Skills: A Case Study of Tertiary-level Thai University Students
Nipaporn Chalermnirundorn and Ruja Pholsward

เกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 - 6
ภัทรวิท สรรพคุณ ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ และ พีรยศ ภมรศิลปธรรม

บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสถาบันการบินสำหรับโรงเรียนการบิน
ศุภกฤต อริยะปรีชา และ คธาทิพย์ กุญชร ณ อยุธยา

ประสิทธิผลของสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชา THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การพูด
สุกัลยา วงศ์ชมบุญ

การวิเคราะห์ธรรมชาติของเนื้อหาชีววิทยาด้วยคำถาม 3 ข้อเพื่อการออกแบบการเรียนการสอน วิชาชีววิทยา: กรณีตัวอย่าง เรื่อง เซลล์ประสาท
สิทธิชัย วิชัยดิษฐ

เด็กปฐมวัยเรียนรู้ผ่านการเล่น: ประเด็นที่ครูต้องให้ความสำคัญ
อรุณี หรดาล

การพัฒนารายวิชาการอ่านภาษาจีนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุรักษ์